Fond pojištění vkladů prostřednictvím poboček České spořitelny vyplácí náhrady pojištěných vkladů klientům WPB Capital

Téměř 7 tisíc klientů záložny WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci (dále také „WPB“ či „WPB Capital“) si v některé z 627 poboček České spořitelny od zítřejšího dne (14. října 2014) může přijít vyzvednout náhradu pojištěných vkladů ze zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital. Vypláceny budou částky do maximální výše pojištění vkladů, která je 100 tisíc EUR na jednoho vkladatele, tedy 2 752 000 Kč dle kurzu 27,520 Kč/EUR ze dne 18. září 2014.

Výplata náhrad vkladů klientům WPB Capital bude zítra zahájena v síti České spořitelny. Kompletní přehled vyplácejících poboček je možné nalézt na internetové adrese http://www.fpv.cz/cs/pobocky/, případně se informovat na bezplatné zákaznické lince České spořitelny na telefonním čísle 800 207 207.

Nárok na výplatu náhrady vkladu má celkem 6 880 klientů zkrachovalé záložny, přičemž průměrná výše vkladu na jednoho klienta mírně přesahuje 400 tisíc Kč. Mezi klienty záložny WPB Capital bylo i sedm takových, jejichž úspory v den oznámení nesolventnosti přesáhly hranici 2 752 000 Kč, tedy maximální možnou sumu, na níž se pojištění vkladů vztahuje. Peníze nad tuto částku v celkové výši 42,622 milionů Kč tak musí nárokovat v likvidačním řízení. Většinu těchto finančních prostředků ale tvoří vklad jediného klienta, který měl v záložně uloženo více než 39 milionů Kč.

Na největší nápor žadatelů o výplatu náhrady vkladů jsou připraveny pražské pobočky České spořitelny. Právě v hlavním městě měla záložna WPB Capital nejvíce klientů (3 350). Po české metropoli pak následují střední Čechy, kde měla záložna 900 klientů.

Fond pojištění vkladů bude rovněž zprostředkovávat výplatu náhrad vkladů i zahraničním klientům, kterých je celkem 80. Nejvíce ze Slovenska a Německa.

„Výplata náhrad vkladů je připravena. Klienti záložny WPB Capital tak počínaje zítřkem musí pouze přijít s platným občanským průkazem či pasem na pobočky České spořitelny, případně se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci, a peníze jim až do výše limitu budou převedeny na jiný účet či vyplaceny v hotovosti,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová, která žadatelům radí, aby si ještě před cestou na pobočku České spořitelny raději překontrolovali platnost svého občanského průkazu. „Pozornost je třeba věnovat při uvádění správného čísla účtu, na který žadatel bude chtít náhradu vkladu převést. V minulosti se nám stalo, že klienti poměrně často z nepozornosti uváděli nepřesné údaje,“ dodává Kadlecová.

Pro FPV je výplata náhrad vkladů klientům záložny WPB Capital čtvrtou nejvyšší výplatou v jeho dvacetileté historii. Před zahájením výplat má FPV k dispozici 20,3 miliard korun.

Vývoj ukončení činnosti záložny WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci

Dne 7. 4. 2014 spořitelní družstvo WPB Capital obdrželo Rozhodnutí České národní banky, které této finanční instituci odnímá povolení působit jako družstevní záložna.

Dne 24. 6. 2014 Česká národní banka odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. ČNB zároveň podala návrh soudu na jmenování likvidátora.

Dne 18. 9. 2014 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo, dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Fond ihned požádal likvidátora tohoto spořitelního družstva o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Dne 14. 10. 2014 Fond pojištění vkladů zahajuje výplatu náhrad vkladů klientům záložny a stává se tak největším věřitelem zkrachovalé záložny WPB Capital.


Výplaty klientů zkrachovalé záložny začnou nejpozději v polovině října

Navzdory rapidnímu poklesu počtu kampeliček v Česku za posledních 20 let nepovažují odborníci vkládání úspor do družstevních záložen za ekonomický hazard. Ani v případě krachu klienti o peníze nepřijdou. Poslední kampeličkou, která se dostala do likvidace, je WPB Capital. Vklady věřitelům vrátí Fond pojištění vkladů. Výplaty začnou nejpozději 16. října.

Problémy kampeliček nijak neovlivňují jejich popularitu u českých střadatelů. Meziroční nárůst počtu členů všech družstev v České republice k 30. září loňského roku činil 32,9 procenta. Do záložen tak vstoupilo přes 16 tisíc klientů. „Řada družstevních záložen nabízí svým klientům lepší podmínky než mnoho tuzemských bank. V poslední době přináší kampeličkářům zajištění jejich vkladů celkem bezproblémové plnění Fondem pojištění vkladů do rozsahu 100 tisíc eur. K tomuto plnění se přistupuje v případě, že družstevní záložna není způsobilá plnit své povinnosti vůči vkladatelům za zákonných a smluvních podmínek,“ vysvětlil právník Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Právě nezákonné jednání stojí za odebráním licence třetímu největšímu spořitelnímu družstvu v Česku – WPB Capital. Po dvouměsíčním šetření likvidátor kampeličky zjistil, že společnost není schopna svým věřitelům jejich vklady vrátit, vyplácet je tedy začne Fond pojištění vkladů. Fond nejpozději do 6. října tohoto roku stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. Výplatu náhrad vkladů musí zahájit nejpozději do 16. října. „Fond v současné době disponuje rezervami ve výši zhruba 20 miliard korun. Očekávaná výplata WPB Capital nepřesáhne tři miliardy korun. Fond tedy nemusí využít možnosti získání dalších finančních prostředků na finančních trzích a je schopen pokrýt náhrady z vlastních zdrojů,“ popsala situaci Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

I přes problémy, ve kterých se tuzemské kampeličky ocitají, není podle odborníků budoucí fungování družstevních záložen v Česku nereálné. „Jejich životnost záleží na dodržování pravidel kapitálového trhu tak, jak je stanoví zákon či vyhlášky České národní banky. Zároveň se chystá zákonná úprava, která by při dosažení určité hranice bilanční sumy vyžadovala změnu družstevní záložny na banku. Navíc vládou schválený návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech by měl zpřísnit pravidla úvěrové angažovanosti a zvýšit příspěvky družstevních záložen do Fondu pojištění vkladů. Kampeličky by v budoucnu oproti bankám měly přispívat dvojnásobnou částkou,“ řekl Jiří Švihla.


Společnost LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd - dříve Trowmart Limited - nesmí disponovat s úvěrovým portfoliem klientů kampeličky WPB Capital

Obvodní soud pro Prahu 1 předběžným opatřením vydaným 29. srpna tohoto roku uložil společnosti LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd - dříve Trowmart Limited - povinnost zdržet se jakýchkoli jednání spojených s pohledávkami kampeličky WPB Capital, které jí náleží z úvěrových smluv. Společnost nesmí pohledávky z úvěrových smluv inkasovat, převádět na třetí osoby, započítávat, postupovat, činit předmětem zajištění, nebo je jiným způsobem zcizit či zatížit právy třetích osob. To se týká i příslušenství úvěrových smluv a veškerých práv s nimi spojených, zejména v podobě zástavních práv k nemovitým a movitým věcem, ať již je jejich povaha hmotná či nehmotná, a jiných zajišťovacích práv, ať již mají věcně právní či jinou podobu.

Zároveň bylo společnosti zakázáno jakékoliv nakládání s originály smluv a jinou dokumentací vztahující se k úvěrovým smlouvám, včetně listin představujících jejich zajištění a práv s nimi spojených. Jedná se tedy zejména o úvěrovou dokumentaci, originály úvěrových smluv, a dokumentaci vztahující se k zajištění pohledávek, především originály zástavních a jiných zajišťovacích smluv, originály předmětů zajištění, originály blankosměnek, směnek, akcií či jiných cenných papírů sloužících k zajištění pohledávek.


Výplaty věřitelů kampeličky WPB Capital začnou koncem září. Proběhnou automaticky

Kampelička WPB Capital, které Česká národní banka odebrala koncem června licenci, nebude mít dostatek financí k vyplacení 11 tisíc věřitelů. Ti se ale o své vklady nemusí bát. Asi 2,8 miliardy korun jim vyplatí Fond pojištění vkladů.

Začátkem července byl jmenován likvidátor kampeličky, který se stará, aby se věřitelům jejich peníze vrátily zpět. „V souladu s odnětím licence společnosti WPB Capital Českou národní bankou došlo k situaci, kdy družstevní záložna nemá možnost provádět příjmy a výplaty vkladů, vyjma plateb na úhradu poskytnutých úvěrů. Z toho důvodu nyní nemohou vkladatelé disponovat se svými prostředky na svých vkladových účtech,“ vysvětlil právník Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

S krachy záložen už lidé v Česku mají bohaté zkušenosti. Kvůli pádu WPB Capital ale nemusí věřitelé panikařit. „I když záložna zřejmě nebude schopna vyplatit věřitelům jejich vklady z vlastních prostředků, peníze jim budou vyplaceny Fondem pojištění vkladů. Vklady všech střadatelů v českých bankách i záložnách jsou totiž povinně pojištěné u Fondu pojištění vkladů. Ten disponuje několika miliardami korun. V okamžiku, kdy Fond pojištění vkladů obdrží od České národní banky oznámení o tom, že družstevní záložna WPB Capital není schopna vyplatit své věřitele, začne běžet maximálně dvacetidenní lhůta pro zahájení výplat věřitelů,“ popsal Jiří Švihla.

Vyplácení věřitelů by mělo začít koncem září. „Veškeré vklady klientů WPB budou uhrazeny do výše sto tisíc eur z Fondu pojištění vkladů. Jelikož prozatím neevidujeme, až na drobné výjimky, na účtech klientů částky přesahující tento pojištěný rozsah, lze předpokládat, že vklady klientů družstevní záložny jim budou vráceny v plném rozsahu,“ ujistil Jiří Švihla.

Věřitelé o své vklady žádat nemusí, vyplácení začne automaticky. „Fondu budou předány veškeré potřebné informace a následně prostřednictvím vybrané banky začne věřitelům jejich vklady vracet. Klienti družstevní záložny se ale budou muset dostavit na pobočku vybrané banky a prokázat se občanským průkazem nebo pasem. Následně jim budou peníze vyplaceny,“ uvedl Jiří Švihla.


WPB Capital má nové bankovní spojení. Splátky úvěrů posílejte od 1. srpna na účet 4200495173/6800

V souvislosti se vstupem družstva WPB Capital do likvidace přestalo družstvo splňovat podmínky pro účast v systému mezibankovního bezhotovostního platebního styku CERTIS. Proto nemůže družstvo WPB Capital přijímat bezhotovostní platby na jí vedené úvěrové účty.

Veškeré splátky úvěrů od členů družstva, v souladu s příslušnou úvěrovou smlouvou a splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí úvěrové smlouvy, budou přijímány od 1. 8. 2014 na nově zřízeném bankovním účtu.

Nové bankovní spojení

Bankovní ústav:Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:4200495173/6800
Měna:CZK
Variabilní symbol:číslo běžného účtu splácení

U každé platby je nutné jako variabilní symbol uvést číslo svého běžného účtu splácení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte infolinku +420 774 205 715.


Dne 24. června 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o likvidaci spořitelního družstva WPB Capital. Kampelička se ocitla v problémech už na jaře loňského roku. Česká národní banka následně zahájila správní řízení a omezila činnost záložny. Správní řízení pak vyústilo odebráním licence, čímž se centrální banka snaží WPB Capital zabránit ve veškerém nelegálním nebo protiprávním konání. Podle centrální banky totiž družstvo poskytovalo účelově založeným obchodním společnostem úvěry v řádech desítek milionů korun a nabývalo nedovolených typů cenných papírů.

Soudem pověřený likvidátor JUDr. Jiří Švihla nyní sestaví zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění a zjistí tak majetkový stav záložny. „Protože rozhodnutí České národní banky koncem června tohoto roku nabylo právní moci, musí záložna zahájit kroky vedoucí k úhradě svých závazků vůči všem věřitelům. Do procesu likvidace bude též zahrnut Fond pojištění vkladů, který bude vyplácet pojištěné vklady ze zákona. Limit činí sto tisíc eur. Je tedy velice pravděpodobné, že drtivá většina vkladatelů bude odškodněna v celé výši svého vkladu, přičemž do doby, než bude realizováno plnění ze strany Fondu pojištění vkladů, nebude realizován běžný platební styk,“ uvedl právní zástupce likvidátora JUDr. Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

„WPB Capital už od loňského května nesměla na základě předběžného opatření centrální banky přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry. Současným členům doporučuji, aby si zřídili nové účty u jiných finančních institucí. Klienti, kteří mají podepsanou úvěrovou smlouvu, musí i nadále splácet dle splátkového kalendáře. V případě nedodržení výše splátek nebo jejich nehrazení bude spořitelní družstvo pohledávky vymáhat soudní cestou,“ konstatoval JUDr. Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Napsali o nás