Společnost LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd - dříve Trowmart Limited - nesmí disponovat s úvěrovým portfoliem klientů kampeličky WPB Capital

Obvodní soud pro Prahu 1 předběžným opatřením vydaným 29. srpna tohoto roku uložil společnosti LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd - dříve Trowmart Limited - povinnost zdržet se jakýchkoli jednání spojených s pohledávkami kampeličky WPB Capital, které jí náleží z úvěrových smluv. Společnost nesmí pohledávky z úvěrových smluv inkasovat, převádět na třetí osoby, započítávat, postupovat, činit předmětem zajištění, nebo je jiným způsobem zcizit či zatížit právy třetích osob. To se týká i příslušenství úvěrových smluv a veškerých práv s nimi spojených, zejména v podobě zástavních práv k nemovitým a movitým věcem, ať již je jejich povaha hmotná či nehmotná, a jiných zajišťovacích práv, ať již mají věcně právní či jinou podobu.

Zároveň bylo společnosti zakázáno jakékoliv nakládání s originály smluv a jinou dokumentací vztahující se k úvěrovým smlouvám, včetně listin představujících jejich zajištění a práv s nimi spojených. Jedná se tedy zejména o úvěrovou dokumentaci, originály úvěrových smluv, a dokumentaci vztahující se k zajištění pohledávek, především originály zástavních a jiných zajišťovacích smluv, originály předmětů zajištění, originály blankosměnek, směnek, akcií či jiných cenných papírů sloužících k zajištění pohledávek.


Výplaty věřitelů kampeličky WPB Capital začnou koncem září. Proběhnou automaticky

Kampelička WPB Capital, které Česká národní banka odebrala koncem června licenci, nebude mít dostatek financí k vyplacení 11 tisíc věřitelů. Ti se ale o své vklady nemusí bát. Asi 2,8 miliardy korun jim vyplatí Fond pojištění vkladů.

Začátkem července byl jmenován likvidátor kampeličky, který se stará, aby se věřitelům jejich peníze vrátily zpět. „V souladu s odnětím licence společnosti WPB Capital Českou národní bankou došlo k situaci, kdy družstevní záložna nemá možnost provádět příjmy a výplaty vkladů, vyjma plateb na úhradu poskytnutých úvěrů. Z toho důvodu nyní nemohou vkladatelé disponovat se svými prostředky na svých vkladových účtech,“ vysvětlil právník Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

S krachy záložen už lidé v Česku mají bohaté zkušenosti. Kvůli pádu WPB Capital ale nemusí věřitelé panikařit. „I když záložna zřejmě nebude schopna vyplatit věřitelům jejich vklady z vlastních prostředků, peníze jim budou vyplaceny Fondem pojištění vkladů. Vklady všech střadatelů v českých bankách i záložnách jsou totiž povinně pojištěné u Fondu pojištění vkladů. Ten disponuje několika miliardami korun. V okamžiku, kdy Fond pojištění vkladů obdrží od České národní banky oznámení o tom, že družstevní záložna WPB Capital není schopna vyplatit své věřitele, začne běžet maximálně dvacetidenní lhůta pro zahájení výplat věřitelů,“ popsal Jiří Švihla.

Vyplácení věřitelů by mělo začít koncem září. „Veškeré vklady klientů WPB budou uhrazeny do výše sto tisíc eur z Fondu pojištění vkladů. Jelikož prozatím neevidujeme, až na drobné výjimky, na účtech klientů částky přesahující tento pojištěný rozsah, lze předpokládat, že vklady klientů družstevní záložny jim budou vráceny v plném rozsahu,“ ujistil Jiří Švihla.

Věřitelé o své vklady žádat nemusí, vyplácení začne automaticky. „Fondu budou předány veškeré potřebné informace a následně prostřednictvím vybrané banky začne věřitelům jejich vklady vracet. Klienti družstevní záložny se ale budou muset dostavit na pobočku vybrané banky a prokázat se občanským průkazem nebo pasem. Následně jim budou peníze vyplaceny,“ uvedl Jiří Švihla.


WPB Capital má nové bankovní spojení. Splátky úvěrů posílejte od 1. srpna na účet 4200495173/6800

V souvislosti se vstupem družstva WPB Capital do likvidace přestalo družstvo splňovat podmínky pro účast v systému mezibankovního bezhotovostního platebního styku CERTIS. Proto nemůže družstvo WPB Capital přijímat bezhotovostní platby na jí vedené úvěrové účty.

Veškeré splátky úvěrů od členů družstva, v souladu s příslušnou úvěrovou smlouvou a splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí úvěrové smlouvy, budou přijímány od 1. 8. 2014 na nově zřízeném bankovním účtu.

Nové bankovní spojení

Bankovní ústav:Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:4200495173/6800
Měna:CZK
Variabilní symbol:číslo běžného účtu splácení

U každé platby je nutné jako variabilní symbol uvést číslo svého běžného účtu splácení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte infolinku +420 774 205 715.


Dne 24. června 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o likvidaci spořitelního družstva WPB Capital. Kampelička se ocitla v problémech už na jaře loňského roku. Česká národní banka následně zahájila správní řízení a omezila činnost záložny. Správní řízení pak vyústilo odebráním licence, čímž se centrální banka snaží WPB Capital zabránit ve veškerém nelegálním nebo protiprávním konání. Podle centrální banky totiž družstvo poskytovalo účelově založeným obchodním společnostem úvěry v řádech desítek milionů korun a nabývalo nedovolených typů cenných papírů.

Soudem pověřený likvidátor JUDr. Jiří Švihla nyní sestaví zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění a zjistí tak majetkový stav záložny. „Protože rozhodnutí České národní banky koncem června tohoto roku nabylo právní moci, musí záložna zahájit kroky vedoucí k úhradě svých závazků vůči všem věřitelům. Do procesu likvidace bude též zahrnut Fond pojištění vkladů, který bude vyplácet pojištěné vklady ze zákona. Limit činí sto tisíc eur. Je tedy velice pravděpodobné, že drtivá většina vkladatelů bude odškodněna v celé výši svého vkladu, přičemž do doby, než bude realizováno plnění ze strany Fondu pojištění vkladů, nebude realizován běžný platební styk,“ uvedl právní zástupce likvidátora JUDr. Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

„WPB Capital už od loňského května nesměla na základě předběžného opatření centrální banky přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry. Současným členům doporučuji, aby si zřídili nové účty u jiných finančních institucí. Klienti, kteří mají podepsanou úvěrovou smlouvu, musí i nadále splácet dle splátkového kalendáře. V případě nedodržení výše splátek nebo jejich nehrazení bude spořitelní družstvo pohledávky vymáhat soudní cestou,“ konstatoval JUDr. Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Napsali o nás